Regulamin


 1. Definicje

Sprzedawca: Swordmaster Sp. z o.o., ul. Złotno 60/62, 94-552 Łódź, NIP: 7272841349, KRS: 0000828796

Sklep: sklep internetowy prowadzony pod adresem www.swordmastershop.com.

Konsument: konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący: każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Konto: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep określona w pkt. 13 Regulaminu, pozwalająca kupującemu na stworzenie swojego Konta.

Formularz Kontaktowy: nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sklep określona w pkt. 13 Regulaminu, pozwalająca kupującemu na bezpośrednią komunikację tekstową ze Sprzedawcą.

Dzień roboczy: dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługa świadczona drogą elektroniczną: usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800);

Regulamin: niniejszy regulamin, którego treść wynika z wymagań art. 8 i art. 21 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730, 1495) oraz z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). Regulamin jest udostępniony Konsumentowi bezpłatnie. Istnieje możliwość utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

Przelewy24.pl: system płatności elektronicznych dostarczany przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań. 1. Formy kontaktu ze sprzedawcą

Adres korespondencyjny: ul. Złotno 60/62, 94-552 Łódź

Adres email: kontakt@swordmastershop.com

Telefon: +48 667 972 494 1. Wymagania techniczne

Dla funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu, aktywne konto e-mail oraz przeglądarka obsługująca Java Script i pliki cookie.


 1. Proces zakupowy
 1. Wskazane w sklepie ceny towarów są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. Na całkowitą cenę towaru składają się: cena za towar i koszty wysyłki.
 3. W celu zakupu towaru należy dodać go do koszyka w sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera adres dostawy towaru i inne dane potrzebne do realizacji złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania niniejszego Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym.
 7. Sprzedawca przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na na adres e-mail wskazany przez Kupującego.
 8. Potwierdzenie zamówienia odbywa się poprzez dokonanie płatności.
 9. Sprzedawca przystępuje do przygotowania zamówienia w momencie otrzymania zapłaty za zamówiony towar. 1. Realizacja płatności

Za złożone zamówienie można zapłacić za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy24. Ze względu na specyfikę płatności elektronicznych, zapłata za zamówienie możliwa jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 1. Realizacja zamówienia i dostawa
 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Po otrzymaniu zapłaty za zakupiony towar Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia i przekazuje towar do wysyłki.
 3. Towary zakupione w sklepie dostarczane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Towary zakupione w sklepie dostarczane są za pomocą firmy kurierskiej.
 5. Termin dostawy zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 3 dni roboczych od momentu jego nadania.
 6. Termin dostawy zamówienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 7 dni roboczych od momentu jego nadania. 1. Prawo odstąpienia od umowy

a) Konsument jak i Sprzedawca mają prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu z zastrzeżeniem p. 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

b) Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument, lub osoba trzecia przez niego wskazana (inna niż przewoźnik) wszedł w posiadanie towaru;

c) Warunkiem skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy jest poinformowanie Sprzedawcy o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia o swojej decyzji, z wykorzystaniem danych wskazanych w p. 2 Regulaminu.

d) Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu Regulaminu.

e) Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.Skutki odstąpienia od umowy

f) W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca poinformował lub został poinformowany przez Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

g) Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

h) Sprzedawca może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania.

i) Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w pkt.2 Regulaminu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem 14 dni.

j) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

k) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru 1. Kiedy prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana wyprodukowana wg specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. Towar zakupiony w Sklepie, który musi być wytworzony na konkretne zamówienie dokonane za pośrednictwem Sklepu nie jest objęty prawem do odstąpienia od umowy. 1. Tryb składania reklamacji

a) w przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

b) Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • przy wadzie istotnej- złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
 • żądać usunięcia wady.

c) Reklamacje na zasadzie rękojmi należy składać na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

d) Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest obowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

e) jeżeli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

f) Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt. 2 Regulaminu.

g) Rozpatrzenie reklamacji przez sprzedawcę nastąpi w ciągu 14 dni.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

h) w przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m. in. z:

 • mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację;
 • pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o postępowanie polubowne;
 • bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów;
 • internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:/ec.europa.eu/consumers/odr/.10. Przetwarzanie danych osobowych

a) Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

b) Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności.
11. Zastrzeżenia

a) Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

b) Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

c) Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

d) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
12. Kupujący nie będący Konsumentami

a) Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

b) Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

c) W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd rejonowy właściwy dla Siedziby Sprzedającego.
13. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługa Konto

 1. Założenie Konta jest dobrowolne i zależne od woli Kupującego, a jego nie założenie nie skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie.
 2. Konto daje Kupującemu możliwość: przeglądanie historii zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia, edycji danych Kupującego.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest umowa pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. Konto będzie utrzymywane w Sklepie przez Sprzedawcę przez 24 miesiące od daty dokonania ostatniego zakupu przez Kupującego. W przypadku założenia Konta i nie dokonania zakupu, Konto zostaje usunięte, a umowa rozwiązana po 30 dniach od jego założenia. Powyższe rozwiązanie ma na celu ochronę danych osobowych Kupującego i realizację zasady ograniczonego czasu przetwarzania danych osobowych.
 5. Kupujący może bez ponoszenia kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać informację do Sprzedawcy na adres email kontakt@swordmastershop.com, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia konta.

Usługa Formularz Kontaktowy

Usługa Formularz kontaktowy umieszczona na stronie Sklepu umożliwia Kupującemu bezpłatny, bezpośredni, tekstowy kontakt ze Sprzedawcą.14. Zmiany regulaminu

 1. W sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn wskazanych poniżej, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu;
 2. Ważnymi przyczynami, o których mowa to:
 • Konieczność dostosowania niniejszego regulaminu do przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu;
 • Poprawy warunków bezpieczeństwa świadczonej usługi;
 • Wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu konta, które wymagają zmiany w regulaminie Konta;
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu jego doręczenie Usługobiorcy następuje poprzez udostępnienie na stronie Sklepu.
 3. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu regulaminu na stronie Sklepu.
 4. Korzystanie przez Kupującego z usług świadczonych przez stronę www.swordmastershop.com po wprowadzeniu zmian w regulaminie jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-03-2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać. Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Sword Master Sp. z o.o.

Ul. Złotno 60/62

94-552 Łódź

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)